Normativa

Català  |  English  |  Française


Consideracions esportives

 • El tutor és qui ha de donar el full de competició als àrbitres i aquest li han de tornar un cop acabada la prova.
 • A cada prova el responsable màxim és l'àrbitre que hi ha a la prova.
 • No es poden fer reclamacions per les decisions que l'àrbitre prengui.
 • Cal competir de forma legal sense fer trampes.
 • Després de competir no s'ha de refregar el resultat per la cara de ningú.
 • Cal felicitar a tots els contrincants.
 • No es pot animar menyspreant el contrari en cap aspecte.
 • Es pot desqualificar un competidor o un equip per incomplir alguna d'aquestes consideracions:
 • Si un competidor no pot realitzar la prova que està apuntat per la causa que sigui - malaltia, lesió,...- no podrà ser reemplaçat per cap altre. Exceptuant la prova de relleu, on l'organització pot decidir el canvi.
 • Per la prova de ciclisme (mountain-bike) cal portar casc. Sense casc no es pot competir.

Altres consideracions:

 • Durant els Jocs olímpics és obligatori assistir al centre. Es controlarà.
 • Cal anar tot el grup classe junt, encara que no es participi en les proves d'aquell moment.
 • No es pot deixar el grup. Si hi ha alguna necessitat cal demanar-ho al tutor.
 • Durant els Jocs Olímpics no es pot fumar.
 • Durant els Jocs Olímpics no es pot desplaçar-se amb cap mena de vehicle.
 • Si al migdia la gent queda per dinar pels parcs cal que informeu al tutor perquè si es necessités localitzar-vos podés ser possible.
 • Cal respectar els espais, no molestar a la gent que hi pugui haver i no tirar deixalles a fora dels contenidors.
 • Al migdia del divendres els alumnes 4t ESO tindran a la vostra disposició un servei d'entrepans i ...(pack) per tothom que vulgui. Cal encarregar-los.
 • L'organització és: Pep Rifà, Santi Vilaró, Oliver Mas, Miquel Vilaró, Montse Rosell

Pancartes i/o estendards

 • Cada classe cal que realitzi una pancarta i/o estendard.
 • La pancarta i/o estendard no han ofendre ningú per cap motiu.
 • Cal tenir-ne cura durant tots els Jocs olímpics.
 • Un cop acabats els Jocs olímpics cal torna-la a l'Escola i reciclar-la.
 • Cal nomenar un grup de 3-4 persones, de cada classe, per fer-la.
 • La pancarta i/o estandards es farà a la Jornada de portes obertes.
 • Un cop acabat cal endreçar-ho tot.
 • El grup serà el responsable de qualsevol incidència que passi a l'aula i al material.
 • L’Ester Puig és el professor que cal adreçar-se per qualsevol qüestió referent a la pancarta.

Desfilada inaugural

 • Cal seguir la desfilada tal cop presenta l'organització.
 • Cal anar tot el grup classe junt.
 • Es poden tenir preparades cançons i danses per cantar o fer en la presentació.
 • Les cançons no han ser ni ofensives ni de menyspreu pels contrincants.
 • Si es tenen preparades representacions, coreografies o actes "impactants". Cal explicar-ho prèviament a l'organització. Hi ha força llibertat a la imaginació.

Acte de clausura

 • L'organització està oberta a considerar propostes de cara l'acte de clausura.
 • Si es volen fer activitats, coreografies, exhibicions, etc. S'ha de demanar a l'organització.
 • Si hi ha alguna proposta general per fer quelcom serà considerada.

<<<


SOME REMARKS

 • The class teacher has to give the competition list to the referees and they will give it back to the teacher after the event.
 • In each event, the maximum responsible is the referee.
 • You cannot complain about the referees’ decisions.
 • You have to compete without cheating.
 • After the competition, you mustn’t rub the results in.
 • You have to congratulate all the rivals.
 • You mustn’t look down on the rivals when you cheer on your team.
 • The organisation can disqualify a competitor or a team if they break these rules:
 • * If a competitor can't participate in the event because of illness or injury, he cannot be replaced by another competitor (except in the relay race, where the organization can decide the change).
 • *For the cycling event, competitors have to wear a helmet (without a helmet you can’t compete).

OTHER REMARKS

 • During the Olympics games it is obligatory to come to school. Attendance will be controlled.
 • The entire group has to be together all the time, even if a student doesn't participate in the event taking place in that moment.
 • You mustn’t leave the group. If you need to do so, you have to ask your class teacher for permission.
 • During the Olympics games, you mustn't smoke.
 • During the Olympics Games, you mustn’t use any type of vehicle.
 • If you meet for lunch, you should tell your class teacher in case it is necessary to contact you.
 • You have to take care of the area in which you compete, you mustn’t disturb people there and you have to throw the rubbish in the bins.
 • At lunchtime, the students of 4th ESO will sell sandwiches and drinks. You have to book them.
 • In the organisation there are: Pep Rifà and Santi Vilaró.

BANNERS

 • All the classes have to carry a banner.
 • The banner mustn’t offend anyone.
 • You have to take care of it during all the Olympic Games.
 • When the Olympic Games finish, you must return it to the school and recycle it.
 • You have to choose a group of 3-4 people to make it.
 • It will be made on the day of Portes Obertes in the Arts classroom.
 • Once you’ve finished, you have to clean everything.
 • The group will be responsible for any incident in the classroom or with the material.
 • Ester Puig is the teacher to whom you should address all the questions related to the banners.

OPENING CEREMONY

 • You have to follow the parade the way the organisation says.
 • The entire group has to be together.
 • You can have songs and dances ready to sing or act at the presentation.
 • The songs mustn't be offensive.
 • If you have a performance, choreography or a shocking show ready, you have to explain it to the organisation in advance.

CLOSING CEREMONY

 • The organisation is open to consider suggestions for the closing ceremony.
 • If you want to do some activities, choreographies ... you have to tell the organisation.
 • If there is a general suggestion to do something different, it will be considered.

SPORTS

 • Athletics: speed, relay, 800 meters, 1500 meters, long jump, triple jump, high jump, shot put, javelin throwing.
 • Cycling
 • Football
 • Basketball
 • Handball

Translation: Students

<<<